WM Radio
Cel i Misja Lyricusa Drukuj

TOŻSAMOŚĆ LYRICUSA

Nauczający Zakon Lyricusa wywodzi się z Rasy Centralnej Siódmego Superwszechświata. W obrębie Rasy Centralnej istnieje sub-rasa symbolicznie znana jako WingMakers. W obrębie WingMakers istnieje specyficzny zakon istot, które kolektywnie określane są jako Lyricus. Grupa ta odpowiedzialna jest za gromadzenie i eksportowanie bazy wiedzy niezbędnej do tego, aby gatunek rozwinął się do punktu, w którym dokonuje on naukowego udowodnienia istnienia duszy i ustanowienia nauki wielowymiarowej rzeczywistości jako jądro systemu wiedzy gatunku.

Taki punkt w ewolucji jest powszechny i w dużej mierze identyczny dla wszystkich gatunków bazujących na biogenetycznym szablonie Rasy Centralnej znanym jako Przewoźnik Duszy Siódmego Archetypu Zindywidualizowanej Świadomości Pierwszego Źródła. Lyricus odpowiedzialny jest za doglądanie rozwijającego się gatunku na jego ścieżce osiągnięcia technologicznej i naukowej biegłości, dzięki której dusza i przewoźnik duszy zostaną profesjonalnie zidentyfikowane i zrozumiane przez całość gatunku.

 

ROZWIJANIE SIĘ GATUNKU

Rasa Centralna to starożytna rasa bazująca na tym samym szablonie genetycznym, co wszystkie pozostałe humanoidalne formy życia w obrębie Siódmego Superwszechświata. Szablon ten jest wewnętrznie sprzężony, a jego relacje nie nawiązują tyle do skali ewolucyjnej, co do skali gęstości. Gęstość wibracji każdej planety w Siódmym Superwszechświecie jest całkowicie unikalna dla wszystkich pozostałych planet, i to właśnie ten stan wibracyjny determinuje biogenetyczne cechy szablonu, a więc też i jego tendencje i możliwości.

Przewoźniki duszy najwyższego rzędu nie są bardziej rozwinięte od tych nawet najbardziej podstawowych, jako że wszystkie one służą dokładnie temu samemu celowi funkcjonalności, tyle że dla różnych prędkości wibracyjnych. Praktycznie rzecz ujmując, to w wielu sytuacjach przewoźniki duszy zaprojektowane do funkcjonowania w gęstych wibracjach, są bardziej wyszukane i rozwinięte niż te zaprojektowane do mniej gęstych wibracji Centralnego Wszechświata. Każdy przewoźnik duszy jest częścią nieprzerwanego łańcucha struktur biogenetycznych, z których każda bazuje na tym samym szablonie konfiguracyjnym umożliwiającym zindywidualizowanej świadomości wchodzenie w interakcje z blisko-nieskończoną liczbą organicznych i syntetycznych planet oraz z ich środowiskiem przestrzennym.         

Dusze zamieszkujące przewoźniki duszy wyższego rzędu są zazwyczaj bardziej doświadczone od tych, które zamieszkują przewoźniki duszy zaprojektowane dla wibracji gęstszych; jest to jednak uogólnienie, a nie reguła. Tak jak dusza doświadcza rozmaite środowiska przestrzenne w obrębie Superwszechświata z którego się wywodzi, tak samo doświadcza ona rozmaitych wymiarów i nie-przestrzennych środowisk w obrębie multiwersu, który to rozciąga się poza strukturę materialną Superwszechświata.

Przestrzeń fizyczna wymaga, aby dusza -- która jest nie-fizyczna -- była przewożona w instrumencie zapewniającym jej ochronę, zdolność percepcji, oraz możliwość wchodzenia w interakcje. To dzięki tej membranie percepcyjno-ekspresyjnej dusza jest w stanie transformować środowisko fizyczne, i poprzez ten proces, transformować samą siebie. Owa wymiana energii pomiędzy zindywidualizowaną świadomością a przewoźnikiem duszy gatunku jest tym, co umożliwia gatunkowi transformację z planetarnego zwierzęcia do międzywymiarowej istoty duchowej.      

Każda planeta posiada swoją unikalną ścieżkę ascendencji i ewolucji gatunku do punktu, w którym jednostki stają się wielowymiarowym bytem. Proces ten przebiega na przestrzeni trzech głównych manifestacji:

1.  Gatunek jako całość uczy się jak zespolić przewoźnika duszy ze swoją zindywidualizowaną świadomością, oraz jak operować przewoźnikiem duszy jako zintegrowanym rozszerzeniem zindywidualizowanej świadomości. Gdy umiejętność ta zostaje opanowana, następuje wibracyjne przesunięcie przewoźnika duszy w stan rezonacji z duszą -- wydarzenie to (na poziomie gatunku) jest następstwem odkrycia Wielkiego Portalu.   

2.  Gatunek zostaje powołany na stanowisko aktywnego członka Superwszechświatowej Sieci, po czym nawiązuje kontakty z po-Wielko Portalowymi gatunkami na poziomie ich strefy przestrzennej.

3.  Gatunek -- poprzez naukę wielowymiarowej rzeczywistości -- jest w stanie objąć odpowiedzialne stanowisko zarządcy własnej planety i zamieszkujących ją form życia, oraz ochraniać je w obliczu ewentualnych zewnętrznych agresji bez używania przemocy.

Zanim gatunek zostanie dopuszczony do międzywymiarowego funkcjonowania jako kolektywna siła, wszystkie te zdolności i okoliczności muszą być przez niego zsynchronizowane. Każdy gatunek, a mówiąc ściślej, pod-gatunek Rasy Centralnej, ostatecznie powraca do swoich korzeni. W tym przypadku, jego korzenie są głęboko wsączone w kodowanie przewoźnika duszy czyli w DNA. Kodowanie to odpowiada za nieusuwalny instynkt dążenia przez gatunek do lokalizacji swoich korzeni, a odkrycie Wielkiego Portalu dostarcza pierwsze weryfikowalne dowody łączące gatunek z większą rodziną, której pochodzenie jest pozaziemskie.      

Nauczający Zakon Lyricusa nie przekazuje tej wiedzy otwarcie, jak robi to nauczyciel przekazujący wiedzę studentom w klasie. Każda planeta zaopatrywana jest w grupę nauczycieli Lyricusa, którzy w określonych punktach czasu inkarnują się w obręb gatunku i jego rodzimej planety, po czym wdrażają katalizatory zasobów wiedzy potrzebnej do odkrycia Wielkiego Portalu.

Istotne wynalazki i odkrycia gatunku najczęściej przypisywane są osobie, która nie była faktycznym inicjatorem idei, lecz osobą, która zestroiła odpowiednie środki do uczynienia owej idei standardem wiedzy. Planetarna Rada Lyricusa podsuwa zarodki wiedzy otwartym umysłom gatunku, samemu pozostając za zasłoną rozpoznania. W ten sposób doprowadzono gatunek do rozwinięcia planetarnej sieci komunikacyjnej, która to pełni rolę naczelnego fundamentu pod odkrycie Wielkiego Portalu.

 

ZEWNĘTRZNE UJAWNIANIE SIĘ LYRICUSA

Nauczający Zakon Lyricusa przystępuje do działań zewnętrznych w obrębie gatunku, gdy tylko pierwsza faza sieci komunikacyjnej staje się dostępna dla użytkowników prywatnych; stan technologiczny zapewnia wystarczającą protekcję przed przejęciem; system polityczny jest na tyle tolerancyjny, iż nie zachodzi cenzura; i środowisko sprawujące opiekę nad materiałem jest na tyle godne zaufania, iż nie mają miejsca modyfikacje. Gdy warunki te zostają osiągnięte, nauczania Lyricusa wprowadzane są pośród gatunek za pośrednictwem sieci, która ostatecznie służyć będzie jako centrum rozprowadzania dla tego systemu wiedzy.                       

Na ogół nauczania te wprowadzane są w kilku „impresjach”. Pierwsza ma formę zapowiedzi formującej podkład na nadejście nauczań; dostrzegana jest ona przez większą sieć pracowników zaangażowanych -- nie ma znaczenia w jakim stopniu -- w projekt odkrycia Wielkiego Portalu. Pierwsza impresja pojawia się zazwyczaj w trzecim pokoleniu poprzedzającym odkrycie Wielkiego Portalu, jednakże, u niektórych gatunków może być przesunięta o pokolenie wcześniej lub później.         

Podczas pierwszego wprowadzenia, nauczania Lyricusa są fundamentalnie zarysowywane i objaśniane. Na działania te składają się publikacje dyskursów, kosmologia, oraz elementy aktywacyjne. Elementy aktywacyjne to kodowane strumienie danych sensorycznych poddane translacji przez nauczycieli Lyricusa do upowszechnionego formatu medialnego i systemu sensorycznego gatunku.

Druga impresja nauczań dostępna jest dla tych studentów, którzy zidentyfikowani zostali jako architekci odkrycia Wielkiego Portalu. Nauczania te cechuje zwiększony stopień ezoteryczności, oraz całkowite skorelowanie z nową nauką wielowymiarowych rzeczywistości, która to stanowić będzie kamień węgielny odkrycia Wielkiego Portalu.

Początkowo elementy aktywacyjne są do pewnego stopnia przytłumione, gdyż dopiero co raczkujące technologie nośników medialnych i sieci komunikacyjnej redukują strumień danych oraz jego działanie aktywacyjne. W miarę rozwoju sieci i zaawansowania technologicznego umożliwiającego osadzanie większej ilości danych, elementy aktywacyjne stają się coraz to potężniejsze w swym działaniu. Impresja druga zachodzi zazwyczaj w okresie drugiego pokolenia poprzedzającego odkrycie Wielkiego Portalu.

Trzecia impresja nauczań Lyricusa uaktywniana jest wówczas, gdy rdzeń częstotliwości materiałów aktywacyjnych ujęty zostaje w projekt stworzenia technologii potrafiącej wywołać do aktywnego działania system serce-mózg przewoźnika duszy. Owa zintensyfikowana technologia aktywacyjna umożliwi dogłębną aktywację tym, którzy inkarnowali się tutaj ze specyficznymi funkcjami ściśle powiązanymi z odkryciem Wielkiego Portalu jak i jego propagacją, celem przeciwdziałania naturalnej inercji i przejawom strachu, jakie powstają w obliczu faktu upowszechnienia wiedzy o tymże odkryciu.

To te osobowości -- wiele z nich to inkarnowani członkowie Lyricusa -- doprowadzą do niepodważalnego odkrycia duszy gatunku, i co ważne, rozpropagują to przełomowe odkrycie na obszary nowopowstałych instytucji będących następstwem odkrycia.     

Czwarta i finalna impresja nauczań Lyricusa następuje tuż po odkryciu Wielkiego Portalu, wspierając proces aplikacji Wielkiego Portalu w obszary postępu duchowego i systemów edukacyjnych gatunku. Ten ostatni element jest najbardziej krytycznym spośród czterech impresji, jako że odpowiada on za podtrzymanie nowo nabytej wiedzy przez wiele pokoleń. Tak jak mają miejsce trzy pokolenia poprzedzające odkrycie Wielkiego Portalu, tak samo tuż po jego odkryciu następują trzy pokolenia „po-portalowskie”, które przekazują i rozpowszechniają odkrycia-implikacyjne Wielkiego Portalu na obszary społecznych, kulturowych, politycznych, i naukowych instytucji gatunku.

Okres poprzedzający i następujący po odkryciu Wielkiego Portalu jest najbardziej krytycznym, gdyż w tym punkcie czasu istnieje największa wrażliwość na pojawianie się fałszujących modyfikacji, redukcję, lub całkowite wypaczenie odkryć-implikacyjnych Wielkiego Portalu. Sposób w jaki owe odkrycia-implikacyjne przekazywane są opinii publicznej ma wysokie konsekwencje, stąd też Lyricus rozwinął precyzyjny zestaw protokołów pomocnych w sprawnym i skutecznym ich przekazie.                     

 

ODKRYCIA-IMPLIKACYJNE WIELKIEGO PORTALU

Pomimo skuteczności protokołów propagacyjnych, istnieją przypadki, w których odkrycie Wielkiego Portalu zostało skutecznie zatajone przez instytucje przedportalowskie, które przewidziały swój upadek lub zaniknięcie w wyniku ujawnienia tego odkrycia. Reakcja lękowa to naturalny odruch wynikły z obawy przed zaniknięciem, dlatego też Lyricus skupia ośrodki swoich specjalizacji na psychologii administracji zmianami, a jego protokoły transmisyjne poddane są rygorystycznym testom i dopracowaniu.              

Główne odkrycia-implikacyjne Wielkiego Portalu można sprowadzić do czterech podstawowych systemów wiedzy:

1.  Funkcjonowanie przewoźnika duszy jest przytłumione w kwestii współmiernego sympatyzowania ze sposobem postrzegania duszy przez gatunek.

2.  Gatunek podlega unifikacji na wielokrotnych poziomach wykraczających poza czas i miejsce. Unifikacja ta stanowi esencjonalny korzeń dla jego dynamicznego przetrwania, jak również dla jego ścieżki ascendencyjnej jako siła duchowa animująca i przechowująca wiedzę zdefiniowaną przez gatunek.

3. Gatunek we wrodzony sposób połączony jest z ogromną siecią towarzyszących mu form życia, z których każda bazuje na biogenetycznym archetypie przewoźnika duszy Rasy Centralnej specyficznego dla danego superwszechświata. Kolektywnie gatunki te reprezentują strukturę komórkową Pierwszego Źródła, z kolei zindywidualizowana świadomość reprezentuje niepodzielną cząsteczkę tychże komórek.          

4.  Zindywidualizowana świadomość zorkiestrowana jest poprzez gatunek do wytwarzania ścieżki wiedzy prowadzącej gatunek do swego stwórcy. To właśnie wędrówka tą ścieżką -- jak podróż wsparta silnym wiatrem w żagle -- ulega akceleracji wraz z odkryciem Wielkiego Portalu.

Jednostka nie jest egzystencjalna ani całkowicie autonomiczna wobec gatunku. Jednostka nie jest najwyższa, ani też nie jest ona nagrodą świadomości. Jednostka jest mniej artefaktem Pierwszego Źródła niż samego gatunku. Przewoźnik duszy ostatecznie przechodzi transformację i zespala się ze zindywidualizowaną świadomością do punktu, w którym staje się on nie do odróżnienia jako oddzielny komponent świadomości, lecz jednostkę nadal cechuje oddanie wobec archetypu gatunku.                 

 

IMPLIKACJE I SKUTKI WIELKIEGO PORTALU

Najważniejsze następstwa Wielkiego Portalu sprowadzić można do trzech głównych nurtów oddziaływania: 

1.  Instytucje naukowe, religijne, i kulturowe ulegają reformacji pod kątem objęcia nauki wielowymiarowych rzeczywistości jako rdzeń swojej działalności, przewodnią częstotliwość.     

2.  Przywódcy rządowi zobowiązują się do przeprowadzenia restrukturyzacji systemów politycznych planety pod kątem integracji z nowymi systemami wiedzy, a w szczególności z wielowymiarowym wszechświatem i obszerną rodziną inteligentnych istot, które go zamieszkują.   

3.  Instytucje społeczne związane z przemysłem i handlem ulegają przebudowie pod kątem wspierania technologii, które pojawiły się wraz z odkryciem Wielkiego Portalu. Technologie te radykalnie zmieniają sposób życia na skalę planetarną. Rewolucji ulega zdrowie przewoźnika duszy, planowanie dalszych poczynań gatunku, stabilność ekosystemu, oraz planetarny system edukacyjny gatunku.         

Obszary oporu wobec Wielkiego Portalu znajdują się w paśmie przewidywalności, o ile nie zostaną w porę uniknięte. Największy opór przewidziany jest w obrębie trzech podstawowych czynników:    

1.  Czy energia cząsteczki użyta została jako broń i/lub zasób energetyczny? 

2.  Ma miejsce rozłam czy zjednoczenie w obszarze religii?  

3.  Czy inteligencja maszyny znajduje się pod kontrolą inteligencji gatunku?   

 

Opór Polityczno-Socjalny

Jako że energia cząsteczki to komponent o centralnym znaczeniu dla odkrycia Wielkiego Portalu, gatunek staje się świadomy wrodzonego potencjału energii cząsteczki jeszcze przed odkryciem Wielkiego Portalu. Świadomość ta może zapewnić dostęp do niekończącego się źródła wytwarzania energii, ale może też być bronią przymusu służącą do przejęcia kontroli nad zasobami planetarnymi.

Jeśli gatunek używa energii cząsteczki jako broni zastraszającej pośród swoich własnych członków, to z większym prawdopodobieństwem pojawia się opór przed zbliżaniem się do Wielkiego Portalu, ponieważ odkrycie Wielkiego Portalu wprowadza, w początkowo niesprecyzowane relacje międzyistotowe, niepodważalną rangę równości inteligentnych form życia. Zmiana postrzegania sytuacji na scenie supremacyjnej jaka ma miejsce wraz z odkryciem Wielkiego Portalu powoduje, iż niepodważalne dowody Wielkiego Portalu napotykają usilny opór ich propagacji oraz obszerne strategie ich zatajenia.

 

Opór Religijny

Pośród gatunku, którego tożsamość religijno-duchowa znajduje się w rozłamie, przywódcy religijni na ogół rywalizują pomiędzy sobą. Oznacza to, że przywództwa religijne definiują odmienne perspektywy światów duchowych oraz celu jednostek je zamieszkujących. Jest to zjawisko powszechne pośród gatunków, których przepustowość sensoryczna ich przewoźnika duszy cechuje jedynie częściowe stadium aktywacji. Owa cząstkowa przepustowość jest fundamentalną przyczyną dysharmonii poglądów przywódców duchowych, a wynikająca z tego rywalizacja głównym powodem oporu przez nich wzniecanego, gdy nadchodzi czas odkrycia Wielkiego Portalu.  

Opór ten zazwyczaj początkowo przybiera formę sceptycyzmu, po czym rozwija się w oburzenie i szyderstwo. W przeciwieństwie do przywódców społecznych i politycznych, którzy mogą działać w ukryciu poprzez dobrze zakonspirowany podstęp, przywódcy duchowi na ogół tuż po odkryciu i ogłoszeniu Wielkiego Portalu wzniecają działania opozycyjne, robiąc to całkowicie otwarcie.             

 

Opór Technologiczny

Gdy gatunek rozwija swoją sieć komunikacyjną, inteligencja maszyny zaczyna przyćmiewać inteligencję gatunku. Maszyny o super-inteligencji budowane są w taki sposób -- jeśli gatunek nie potrafi właściwie nad tym zapanować -- że są one w stanie samodzielnie się rozwijać z szybkością większą niż ewolucja organiczna, przejmować zaimplementowane protokoły zarządzania, i pozwalać maszynom przejmować dominację w obszarach nauki i technologii.

Gdy scenariusz ten ma miejsce, Wielki Portal wciąż może być odkryty, lecz gatunek nie jest wystarczająco przygotowany na przyswojenie odkryć-implikacyjnych Wielkiego Portalu oraz na ich wdrożenie w projekty stworzenia nowych instytucji i transformacji tych już istniejących. Kiedy Wielki Portal zostaje odkryty jedynie przez inteligencję maszyny, odkrycie to jest puste a jego propagacja ograniczona zazwyczaj jedynie do elity intelektualnej gatunku.

Samo odkrycie Wielkiego Portalu jest dalece mniej znaczące niż rozpowszechnienie i propagacja jego odkryć-implikacyjnych na obszary instytucji edukacyjnych gatunku oraz planetarnej klasy naukowej. Odkrycie to niesie obietnicę aktywacji systemu sensorycznego przewoźnika duszy, co stanowi akcelerator inteligencji o znaczącej wartości dla gatunku.         

Gatunki, których tożsamość duchowa znajduje się w rozłamie, a energia cząsteczki wykorzystywana jest jako broń, należą do najbardziej opierających się ujawnieniu dowodów Wielkiego Portalu. Najczęściej opór ten przejawia się w dwójnasób:        

1.  Specjaliści polityczni przewidują nadejście odkrycia Wielkiego Portalu, i podstęp do jego zatajenia wprowadzany jest w życie jeszcze zanim odkrycie zostanie potwierdzone i niepodważalnie udowodnione.      

2.  Kiedy podstęp zatajenia zawodzi i dowody dostają się do sieci, przywódcy duchowi uruchamiają następną falę oporu przez wywoływanie powątpiewania w motywacje liderów odpowiedzialnych za to odkrycie, wspierając się na fakcie, iż wszyscy lub większość z nich nie wyznaje systemów wiary zdefiniowanych i/lub przestrzeganych przez owych przywódców duchowych.                  

Okres bezpośrednio poprzedzający odkrycie Wielkiego Portalu jest najbardziej krytycznym. Ten odcinek czasu nazywany jest Okresem Legalizacji, czasem, w którym krytycy ujawnią się na pełną skalę, z niepohamowanym wstrętem stawiając opór przeciwko implikacjom Wielkiego Portalu, gdyż będą oni mieli świadomość -- mgliście jak to tylko możliwe -- iż ta kolosalna zmiana podkopuje ich własną chęć do sprawowania kontroli. Jest to czas, w którym przywódcy duchowi i polityczni łączą siły w imię odparcia tego skomplikowanego i złożonego metafizycznie oraz naukowo odkrycia.                    

Dlatego to protokoły Lyricusa wprowadzane są niezwykle ostrożnie, aby zagwarantować, iż liderzy sprzężeni z odkryciem Wielkiego Portalu działać będą na tyle sprawnie, iż opór ten napotka inteligentne przeciwdziałania, które wprowadzą niepodważalny dowód istnienia ludzkiej duszy do sieci tak, iż nie zostanie on ocenzurowany, zmodyfikowany, ani zablokowany. Globalna sieć ujawni ludzką duszę w sposób, który jest niewyobrażalny i dlatego też niedefensywalny.            

 

SZABLONY ŻYCIA

Struktura szablonu genetycznego eksportowana przez Lyricusa dla danego gatunku, nie jest strukturą fizyczną ani materialną. Poprzez wszystkie wymiary przestrzeni przenika pierwotne pole wibracji czy też kwantowy prymat. Pole to jest nie-fizyczne, ale oddziałuje na fizyczność. Istnieje ono niezależnie od fizycznych struktur egzystencji; określić je można terminem: Niepochodne Struktury Informacji (Underivative Information Structures -- UIS).

UISy są subatomowe i reprezentują pierwotny szkielet systemów życia i materii nieorganicznej. To z UIS powstają pola kwantowe przenikające planety, gwiazdy, galaktyki, i cały wszechświat w ogóle. Jest on komunikacyjnym polem życia, które łączy dalekie z bliskim, jednostkę z kolektywem, chwilę z nieskończonością.            

Lyricus zajmuje się instalacją matryc szablonów operujących na poziomach energetyczno-kwantowych. Matryce te wplecione są w UIS, który działa jak siatka energetyczna dla wszystkich matryc szablonów. W matrycach szablonów znajdują się pola wibracyjne oraz biomagnetyczne, które dają początek wszystkim ekspresjom w obrębie wymiarów, wliczając w to genom gatunku, organizm, powiązany z nim system energetyczny i połączenia, sprzężenia rezonacyjne, i systemy komunikacyjne.                

W ten sposób, Lyricus definiuje fizyczne granice gatunku czy organizmu bez eksportowania fizycznej reprezentacji. Gatunek lub organizm są „wprogramowane” w matrycę szablonu na poziomie kwantowym. To matryca szablonu aktywuje zawarte w niej podprogramy, które ostatecznie wytwarzają inteligencję komórkową lub molekularną integralność życia, system organiczny lub materię nieorganiczną.        

Na ogół owe struktury energetyczne odkrywane są przez gatunek tuż po tym jak w pełni zaabsorbuje i przyswoi on struktury fizyczne wyłaniające się z energetyki. Istnieje jedenaście głównych pól wibracji, z których każde jest bezpośrednio połączone z pozostałymi. Nie są one ułożone na zasadzie konstrukcji trójwymiarowej. Są one holograficznie zwinięte i zakodowane w sposób, którego nie da się wyrazić za pomocą języka, ani opisać przy użyciu geometrii trójwymiarowej lub relacji przestrzennych.             

Matryca szablonu pełni rolę wspólnego interfejsu pomiędzy każdym polem wibracji. Od strony energetycznej, jest ona wspierana i podtrzymywana przez UIS. UIS, matryca szablonu, oraz powstające z niej systemy energetyczne bezustannie znajdują się w interaktywnym procesie komunikacji. To ta komunikacja ożywia ewolucyjny projekt gatunku, organizm, lub obiekt materialny -- bez względu na to czy jest on organiczny czy nieorganiczny.              

Cały ten interaktywny proces systemów energetycznych monitorowany jest przez częstotliwość UIS nazywaną terminem: Inteligencja Źródła lub Uniwersalna Inteligencja Ducha. Częstotliwość ta wchłania, filtruje, i przetwarza komunikację pomiędzy polami wibracji, po czym wsącza ją w pakiety informacji odpowiednie do wykorzystania przez Pierwsze Źródło. W ten właśnie sposób interakcje pomiędzy wszystkimi wymiarami egzystencji doprowadzane są do koherencji i stanu przydatności do tworzenia nowych światów, gatunków, i konstruktów wymiarowych. Proces ten jest kanałem, poprzez który następuje rozwój multiwersu oraz wzrastanie całego życia w jego wnętrzu w coraz to wyżej wymiarowe ekspresje.                

UIS jest dostarczycielem struktury pod pola kwantowe i systemy energetyczne, a te z kolei wytwarzają formę i systemy życia wspierające formę. Przewoźnik duszy jest rezultatem działania matrycy szablonu, która energetycznie rozprowadzana jest na planety podtrzymujące-życie pod postacią multiwersowego wehikułu UIS. Szablon ten, tworząc i wchodząc w interakcje z morfogenetycznym polem duszy, definiuje granice funkcjonalności i ekspresji przewoźnika duszy -- ale tylko w obrębie strumienia czasu.           

 

OBECNOŚĆ DUSZY

Przewoźnik duszy znajduje się w ciągłym stanie przemian i rozwoju, co jest wynikiem relacji zachodzących pomiędzy matrycą szablonu, UIS, oraz molekułą DNA obecną w każdej komórce. Wraz z rozwojem przewoźnika duszy gatunku, molekuła DNA w coraz to większym stopniu aktywuje jego antenę i zdolność reagowania na wyżej wymiarowe, organizacyjne pole informacyjne umożliwiające przewoźnikowi duszy pełniejszą integrację ze świadomością duszy.           

Gdy świadomość duszy zaczyna przejawiać się w przewoźniku duszy z większą siłą wibracyjną i integralnością, wprawia ona w ruch proces wibracyjnej przemiany przewoźnika duszy. Proces ten zachodzi na ogół w trzech odrębnych etapach:      

1.  Centra energetyczne przewoźnika duszy (czasami nazywane czakrami) to kanały prowadzące energię UIS do przewoźnika duszy -- na wszystkich jego poziomach -- fizycznym, emocjonalnym, i mentalnym. Zwiększenie przepływu energii UIS wywołuje wibracyjny skok przewoźnika duszy, w czego następstwie ma on większy dostęp do świadomości duszy.         

2.  Po uzyskaniu dostępu do częstotliwości duszy, przewoźnik duszy nabywa zrozumienie i rosnące uświadomienie faktu, iż jest on przewoźnikiem płynnej ekspresji Fragmentu-Boga wchodzącego w interakcje ze światami czasu linearnego, skrystalizowaną materią, oraz trójwymiarową przestrzenią. Nowa perspektywa postrzegania, z której teraz funkcjonuje, jest zapowiedzią transformacji tożsamości oraz przesunięcia pułapów wartości.             

3.  Molekuła DNA jest zarówno anteną dostrajającą się do UIS i matrycy szablonu, jak również transmiterem transformacji przewoźnika duszy zachodzącej jako następstwo jego coraz to intymniejszego kontaktu ze świadomością duszy. Transmisja ta ma postać częstotliwości wibracyjnej komunikującej się z molekułami DNA wszystkich pozostałych członków gatunku, a nawet oddziaływanie to sięga na gatunki pokrewne.          

Dusza jest dostrojona do UIS i operuje w jego obrębie, gdyż jest on polem wibracyjnym rodzimym dla jej esencji. Im większy procent gatunku obejmuje swoją świadomość duszy, tym łatwiej proces ten przebiega dla pozostałych członków gatunku.    

 

SKOKI EWOLUCYJNE

Istnieją cztery skoki ewolucyjne poprzedzające wyłonienie się Wielkiego Portalu i występują one zazwyczaj w przeciągu 3-5 pokoleń tuż przed odkryciem. Pojawiają się one w następującej kolejności:   

1.  Skok na poziomie fizycznym, wyrażony w środowisku planetarnym i przestrzeniach otaczających. Skok na poziomie fizycznym jest symbolem znaczących przemian w strukturach wirtualnych przygotowujących gatunek na Wielki Portal. Skok ten przejawia swoją ekspresję zazwyczaj poprzez warunki pogodowe, anomalie astronomiczne, zgiełk etniczny, dysfunkcję technologiczną, oraz choroby -- wszystko to ma wpływ na stabilność ekonomiczną i planetarną.                

2.  Skok na poziomie emocjonalnym, wyrażony poprzez zwrócenie się gatunku ku efektywniejszemu sposobowi operowania swoim centrum emocjonalnym (sercem) na energetycznym, nie-fizycznym poziomie, poprzez aktywację szerokopasmowego łącza pomiędzy centrum serca a centrum mózgu. Owe serco-mózgowe łącze dostraja centra energetyczne przewoźnika duszy do przyjmowania intensywniej przebudzających mocy intuicyjnych we wrodzony sposób obecnych w genetycznym umyśle gatunku.        

3.  Skok na poziomie mentalnym, wyrażony poprzez zaistnienie u gatunku większego dostępu do genetycznego umysłu, jako rezultat poprzedniego skoku w integracji systemu serce-mózg. Genetyczny umysł -- jako repozytorium informacji zdefiniowanych przez gatunek -- funkcjonuje niezależnie od przepływu czasu horyzontalnego, stąd może być źródłem kwantowych skoków w zakresie wiedzy, jeśli uzyskany zostanie dostęp do jego wyżej wymiarowych pakietów informacji.

4.  Skok na poziomie genetycznego umysłu, wyrażony poprzez przerwanie ciągłości siatki genetycznego umysłu i rozpoczęcie formowania się wielu jego pogrupowań. Członkowie gatunku przechodzą energetyczną reorganizację w grupy rezonacyjne, z których każda ma dostęp do innych regionów genetycznego umysłu i rozwija odrębny pod-genetyczny umysł, którego łącze rezonacyjne cechuje najoptymalniejsze dopasowanie do danej grupy.                    

Cztery powyższe fazy wydarzają się sekwencyjnie, rozwijając się w czasie oraz informując i katalizując fazę następną, aż do punktu kulminacyjnego w postaci odkrycia Wielkiego Portalu. Sekwencja ta zachodzi poprzez subtelne, wysoko złożone, szczegółowo dopracowane procesy, i pomimo powszechnie widocznego wierzchniego chaosu, systemy operujące na warstwach głębinowych biorą górę i manifestują efekty swoich działań na wierzchniej warstwie czasu, przestrzeni, i materii.             

Pod koniec czwartej fazy energia UIS oraz wirtualne struktury matrycy szablonu zaczynają „osadzać się” w planetarny wymiar czasu i przestrzeni -- przyciągane przez zmieniającą się świadomość gatunku. W okresie tym, członkowie gatunku przyciągani energetycznie do wyżej wymiarowych obszarów genetycznego umysłu, odkryją naukę wielowymiarowej rzeczywistości, która od zawsze wkodowana była w matrycę szablonu, czekając na jej odkrycie przez rezonujące umysły i serca.          

Wielki Portal jest holograficznie -- wypływając od Pierwszego Źródła i rozciągając się na UIS -- osadzany w matrycy szablonu, wprowadzany w kwantowe pola genetycznego umysłu, ściągany w systemy energetyczne przewoźnika duszy, a na koniec spiralnie zwinięty w molekułę DNA gatunku. Owa mistrzowska wymiana energii, informacji, i ekspresji zorkiestrowana jest przez pole magnetyczne, które otacza Wielki Portal.

Wielki Portal podobny jest do pola grawitacyjnego, które przyciąga do swojej obecności całą otaczającą materię. Obecność ta jest elektromagnetycznie transmitowana w obręb królestw trójwymiarowych, dzięki czemu staje się ona siłą przyciągającą, która dosłownie holuje gatunek poprzez czas i przestrzeń ku Wielkiemu Portalowi, oraz poprzez pole energetyczne go reprezentujące.

 

 

© 2020 Lyricus (PL)
Lyricus material reproduced with permission from WingMakers LLC